Egzamin zawodowy - podstawa prawna, dokumenty

Dokumenty:

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie Młodocianych pobierz

Praktyczna nauka zawodu w ZSZ nr 2 w Świdwinie pobierz

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pobierz

Oświadczenie pracodawcy pobierz

Egzamin zawodowy

Podstawa prawna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany w oparciu o akty prawne.

Najważniejszym z nich, czyli podstawowym dla całej oświaty w Polsce, jest:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. DzU z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Na mocy tej ustawy uczniowie kończący szkołę ponadgimnazjalną przystępują

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 78, poz.887)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego. (Dz. U. Nr 159, poz.1540).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży (Dz. U. z 2006r. Nr 10, poz. 54).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz. U. Nr 62, poz.439).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej (Dz. U. Nr 226, poz.1650).

Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.(DzU Nr 124, 2007, poz. 860) ze zmianami (DzU 144 poz. 903 z 2008 r.)

W oparciu o podstawy programowe opracowano standardy wymagań egzaminacyjnych. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU , Nr 49, poz.411).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU, Nr 66, poz. 580).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 207, poz.1497)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 235, poz.1587)

 W podanym poniżej rozporządzeniu określono zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2009 (DzU Nr 83, poz. 694)

 

Za właściwe przygotowanie, przeprowadzenie sprawdzianu i ocenienie prac uczniów są odpowiedzialne okręgowe komisje egzaminacyjne powołane na podstawie dokumentu:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego

(DzU z 1999r r. Nr 14, poz. 134).

Zarządzenie MEN z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania Statutów Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym. (MP nr 12, 1999, poz. 169, ze zmianą 8 października 2003 r. MP nr 50, 2003, poz.777)

W wymienionych wyżej aktach prawnych określono;

- adresata i termin egzaminu zawodowego,

- zakres wiadomości i umiejętności badanych na egzaminie zawodowym,

- organizatorów przygotowujących, przeprowadzających i oceniających egzamin zawodowy,

- wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego,

- uprawnienia zdających.

 Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych

Standard wymagań jest podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zawiera ujednolicone obszary - umiejętności dla części pisemnej i praktycznej.

 

W części I pisemnej podlega sprawdzeniu:

 

- czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej;

- przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;

- bezpieczne wykonywanie zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 

W części II pisemnej podlega sprawdzeniu:

- czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, tabeli, wykresów,

- przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;

 

W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (szkołą zasadnicza i szkoła policealna kształcąca dla zawodów robotniczych):

 

- planowania czynności związanych z wykonaniem zadania;

- organizowania stanowiska pracy;

- wykonania zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w temacie;

- prezentowania efektów wykonanego zadania.

 

W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (technikum i szkoła policealna):

 

- opracowania projektu realizacji prac;

- oraz wykonania wskazanych prac;

 

 

Warunki zaliczenia egzaminu zawodowego od 2005 roku

 

Egzamin pisemny - część I

50% punktów możliwych do zdobycia

Egzamin pisemny - część II

30% punktów możliwych do zdobycia

Egzamin praktyczny

75% punktów możliwych do zdobycia

Wyniki egzaminu zawodowego ustalai ogłasza DyrektorOkręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zdający, który zdał egzamin otrzymuje
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.